Leveringsvoorwaarden2017-01-30T11:51:50+00:00

De Smaak van de Peel

Leveringsvoorwaarden

 • Leveren, ophalen of retourneren van uw bestelling gebeurt altijd in overleg.
 • De locatie dient gemakkelijk bereikbaar te zijn voor het afleveren en ophalen van de producten en goederen.
 • Bij bezorging op een verdieping of een afstand van meer dan 25 meter vragen wij u een handje mee te helpen met dragen van spullen. Extra tijd kan in rekening worden gebracht!
 • De toegangsweg moet wettelijk en praktisch toegankelijk zijn voor motorvoertuigen, voetgangersgebied ed.
 • Wij streven naar levering zo dicht mogelijk bij het afgesproken tijdstip, door allerlei omstandigheden kan dit tot maximaal 30 minuten afwijken, calamiteiten of extreme situaties uitgezonderd.
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief  B.T.W.  en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten, de prijzen vermeld op de website zijn de actuele prijzen.
 • Betalingen geschieden a contant of pin bij levering, tenzij duidelijk anders overeengekomen.
 • Eventueel verstrekte kortingen vervallen bij het uitblijven van tijdige betaling!
 • Verkoeijen Partyservice & Vleesbedrijf  behoudt zich het recht om bestellingen niet te accepteren.
 • Bestellingen dienen minimaal 1 week van te voren geplaatst te worden.
 • Bij bestellingen die binnenkomen later dan 1 week van te voren kan het voorkomen, dat het ons niet lukt deze uit te leveren, daar wij veel producten moeten bestellen en/of maken.
 • Wijzigen van aantal personen minimaal 5 dagen voor levering doorgeven. Anders wordt wellicht het aantal opgegeven personen in rekening gebracht.
 • Bij annulering van een bestelling binnen 5 dagen voor de geplande levering zullen de gemaakte kosten in rekening gebracht worden.
 • Wij bezorgen gratis binnen ons verzorgingsgebied vanaf besteding van 150 euro per levering.
 • Bij afname minder dan 150 euro, kunt u het afhalen of worden bezorgkosten berekend.
 • Bij levering buiten ons verzorgingsgebied worden bezorgkosten berekend.
 • Voor huurspullen en/of drank, worden WEL ALTIJD bezorgkosten in rekening gebracht.
 • Bij diefstal vermissing of beschadiging van goederen wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.
 • Bij vervuiling van verhuurde of in bruikleengestelde goederen worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 • Bij niet tijdige betaling bent u in gebreke en bent u per week 1% van het factuurbedrag rente en kosten verschuldigd. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij genoodzaakt het incasseren uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder; de extra kosten hiervan worden ook berekend.
 • Alle in bruikleen verstrekte of verhuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder / Verkoeijen Partyservice & Vleesbedrijf of een van zijn toeleveranciers.
 • De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem/haar gehuurde goederen, tot aan het tijdstip dat Verkoeijen Partyservice & Vleesbedrijf of een van zijn toeleveranciers de goederen komt ophalen.
 • Alle gehuurde goederen mogen door de huurder niet onderverhuurd worden.
 • Mocht er bij de levering iets niet in orde zijn, dan dient dit gemeld te worden voordat de goederen gebruikt worden.
 • Aansprakelijkheid: Voor schade die aan huurder of aan derde direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde zou kunnen of is ontstaan is verhuurder nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
 • Op onze leveringen is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen bij de rechtbank in de regio van Verkoeijen Partyservice en Vleesbedrijf.
 • In geval van Geschilbeslechting In afwijking van, dan wel als aanvulling op de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Verkoeijen Partyservice & Vleesbedrijf, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de kantonrechter te Helmond dan wel de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
 • Klachten: De opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etenswaren en/of drinkwaren en alle andere zaken binnen 2 uur na levering aan Verkoeijen Partyservice & Slagerij te melden, opdat Verkoeijen Partyservice & vleesbedrijf, de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Eventuele klachten worden door Verkoeijen Partyservice & vleesbedrijf slechts in behandeling genomen, indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constate- ring de gebreken aan Verkoeijen Partyservice & vleesbedrijf doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen Verkoeijen Partyservice & vleesbedrijf schriftelijk daarvan in kennis stelt onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.
 • Zonder schriftelijke overeenkomst accepteren wij geen inkoopvoorwaarden van opdrachtgevers.
 • Verkoeijen Partyservice & Vleesbedrijf handelt ook onder de naam Verkoeijen Partyservice & Slagerij en Peelvlees.nl; hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.
 • Verkoeijen Partyservice & Vleesbedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen.